Käsitteitä

 • AA = Nimettömät alkoholistit, Anonyymit alkoholistit
 • Addikti = Riippuvuuteen sairastunut
 • Addiktio = Riippuvuus
 • Al-Anon = Vertaistukiryhmä alkoholistien läheisille
 • Alkoholi = Etyylialkoholi, etanoli, C2H5OH
 • Alkoholikouristus = Epileptinen kohtaus joka tulee alkoholin käytön päätyttyä
 • Alkoholin haitat = kts haittavaikutukset
 • Alkoholikeskeisyys = Viihtyminen alkoholiin liittyvissä asioissa, sekä ajatuksissa että teoissa
 • Alkoholimetabolismi = Alkoholin aineenvaihdunta kehossa
 • Alkoholimyrkytys = Suuren alkoholimäärän aiheuttama myrkytystila
 • Alkoholin liikakäyttö = Suosituksia suurempi käyttö, ei sisällä kemiallista riippuvuutta
 • Alkoholipolitiikka = Vallanpitäjien keino kontrolloida alkoholinkäyttöä
 • Alkoholin väärinkäyttö = Kuvaa alkoholin vahingollista käyttöä
 • Alkoholiongelma = Kts Alkoholismi
 • Alkoholiongelmainen = kts ylle
 • Alkoholiriippuvainen = Henkilö joka sairastaa alkoholismia
 • Alkoholismi = Kemiallinen riippuvuus alkoholista, sairaus
 • Alkoholisoitunut = kts alkoholisti
 • Alkoholistinen käyttäytyminen = Alkoholistille tyypillinen käytös, kohtuuttomuus, epärehellisyys, uhriutuminen, toisten syyttäminen jne.
 • Alkoholitilastot = Kaikkien saatavilla olevat tilastot alkoholista
 • Amfetamiini = Huumausaine
 • Analgeetti = Kipulääke
 • Anonymiteetti = Nimettömyys
 • Antabus = Disulfiram
 • Avohoito = Ohjattua hoitoa, jossa potilas asuu kotona
 • Avoin kokous = AA:n kokous, johon kaikki saavat tulla
 • Autonominen hermosto = Tahdosta riippumaton hermosto
 • Bentsodiatsepiinit = Rauhoittavia lääkeaineita
 • B-vitamiini = Alkoholia käytettäessä elimistön kyky käyttää B-vitamiinia, tiamiinia, estyy
 • Delirium = Hengenvaarallinen tila, joka syntyy pitkäaikaisen alkoholinkäytön keskeydyttyä
 • Dementia = Tila, joka aiheutuu mm. alkoholin aiheuttamista elimellisistä vaurioista keskushermostossa
 • Depressio = Masennus. Tavallinen tila alkoholisteilla koko sairauden kulun ajan
 • Diagnoosi = Sairauden määritys
 • Dopamiini = Keskushermoston välittäjäaine
 • DSM-III-R = APA:n diagnoosikriteereitä alkoholismin toteamiseksi
 • Elämäntarina = Stoori.
 • Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä = Toimia, joilla pyritään vähentämään päihteiden käyttöä
 • Ennuste = Prognoosi, toipumisennuste
 • Ensimmäinen ryyppy = Laukaisee riippuvuusmekanismin
 • Epilepsia = Laajat kouristuskohtaukset
 • Etyyli = Kts alkoholi
 • FAS = Nimitys oirekuvalle, joka esiintyy sikiövaurioina äidin raskauden aikana tapahtuneen juomisen seurauksena
 • GT-testi = Laboratoriotesti, jota käytetään alkoholinkäytön toteamiseksi
 • Hallitsemattomuus = Kontrollin puute
 • HALT = Hungry, Angry, Lonely, Tired. Muistisanoja tärkeille retkahtamista ennakoiville merkeille
 • Hengellisyys = Sisäinen polku, joka mahdollistaa yksilön sisäisen voiman löytymisen
 • Heroiini = Huumausaine. Voimakas opioidi
 • Hoitokeskus = Nimitys Minnesota-mallin mukaista hoitoa antavalle laitokselle
 • Huumekuolema = Huumeiden käytöstä suoraan tai välillisesti johtuva kuolema. Suomessa yleisimmin Subutexin aiheuttama
 • Häpeä = Itseluottamusta vähentävä tunne. Päihderiippuvaisilla hyvin vahvana esiintyvä.
 • Interventio = Väliintulo
 • Iso Kirja = AA:n tärkein teos, Nimettömät Alkoholistit
 • Itselääkintä = Päihteitä käytetään usein…
 • Itsemurha = Päihderiippuvaiset tekevät 50% itsemurhista
 • Itsesääli = Tunnetila, joka auttaa käyttämään päihteitä
 • Itsetutkiskelu = Rehellinen oman elämänsä läpikäyminen
 • Jakaminen = Henkilö jakaa kokemuksensa, ongelmansa ja keinot niiden voittamiseen ja itsetutkiskelunsa avoimesti toisten kanssa
 • Jatkohoito = Perushoidon jälkeen alkaa 11 kk kestävä jatkohoito
 • Jellinek, Jellinekin käyrä = Elvin M. Jellinek oli amerikkalainen lääkäri, joka kartoitti alkoholismin oirekuvan ja sairauden kulun
 • Juoda yksin = Vaarallinen merkki kemiallisesta riippuvuudesta
 • Juomakulttuuri = Sosiaalisen yhteisön alkoholia koskeville asenteille ja käyttötavoille
 • Kahdentoista askeleen ohjelma = AA:n henkilökohtaisen toipumisohjelman ydin
 • Kaksitoista perinnettä = Ohjaa AA:n toimintaa
 • Katkeruus = Voimakas tunne, joka sitoo alkoholistin ja hänen läheisensä menneisyyteen
 • Kemiallinen riippuvuus =
 • Kannabis = Huumausaine
 • Keskushermosto = Keskussäätelyjärjestelmä, joka kaikkea kehon toimintaa
 • Kielteiset seuraukset = Viittaa päihteidenkäytön vahingollisiin seurauksiin
 • Kieltäminen = Psykologinen puolustusmekanismi
 • Kiukku = Toipuvan päihderiippuvaisen kokema tavallinen tunne, joka hänen on opittava tunnistamaan ja hallitsemaan
 • Kokonaiskulutusmalli = Oppi, jonka mukaan alkoholin haittavaikutukset vähenevät kokonaiskulutuksen laskiessa
 • Koko perheen sairaus = Päihderiippuvuus on sairaus, joka vaikuttaa aina koko perheeseen ja myös yhteisöön
 • Konfrontaatio = Hoitokeskusten käyttämä terapeuttinen metodi.
 • Korvaushoito = Opioidiriippuvaisten lääkkeellinen hoito.
 • Kotipoltto = Alkoholin laiton valmistaminen
 • Krapula = Akuutti tila, joka esiintyy päihteen käytön lopettamisen jälkeen
 • Krooninen alkoholismi = Virheellinen termi, ei ole muuta muotoa alkoholismista kuin krooninen
 • Kuiva humala = Alkoholistin epämukava tila, joka hänellä on silloin kun hän ei juo
 • Kummi = Neuvonantaja, tukija
 • Kuoleman pelko = Päihderiippuvuuden alituinen seuralainen
 • Kvalitatiivinen = Laadullinen
 • Kvantatiivinen = Määrällinen
 • Luottamus = Päihderiippuvainen on ajan myötä menettänyt kaikkien luottamuksen
 • Luovuttaa = Päihderiippuvainen luopuu vanhoista tavoistaan
 • Läheisriippuvuus = Läheisen päihderiippuvuuden aiheuttamaa häiriökäyttäytymistä
 • Mahdollistaja = Päihderiippuvaisen lähipiirissä oleva henkilö, joka toiminnallaan edesauttaa päihteiden käytön jatkumista
 • Maksakirroosi = Monien maksatautien loppuvaihe
 • Maksakoe = ALAT- ja ASAT-entsyymien mittaaminen seerumista
 • Manipulaatio = Päihderiippuvaisen taipumus, kyky hallita ja ohjailla ihmisiä ympärillään
 • MCV = Punaisten verisolujen koko veressä
 • Metabolismi = Aineenvaihdunta
 • Metamfetamiini = Synteettinen huumausaine
 • Metanoli = Myrkyllinen alkoholi
 • Mielihyväkeskus = Keskushermoston osa, joka on ilon tunteiden keskus
 • Mielipaha = Tavallinen toipumisen este päihderiippuvaiselle sekä läheiselle
 • Minnesota-malli = Yleisin maailmalla käytössä oleva päihderiippuvuuden hoitomuoto
 • Motivaatio = Antaa tai omata halu, tahto, syy, toive tai motiivi jonkin asian tekemiseen
 • Muutos = Toipuakseen päihderiippuvaisen on oltava valmis muuttamaan tapaansa ajatella, tuntea ja toimia kaikilla tasoilla
 • Naisen alkoholismi = kts alkoholismi
 • Narkomaani = Huumausaineiden käyttäjä
 • Narkomania = Huumausaineriippuvuus
 • Neuroleptiset lääkkeet = Psykoosien hoitoon käytettyjä lääkeaineita
 • Neurologinen = Viittaa hermojärjestelmään
 • Nykyhetkessä eläminen = Viittaa päihderiippuvaisen kyvyttömyyteen realistisien aikakäsityksien suhteen
 • Nöyryys = Rakentava asenne päihderiippuvaiselle. Realistinen kuva elämästä, ympäristöstä sekä itsestään vikoineen ja hyvine puolineen
 • Oireet = Fyysiset, psyykkiset, hengelliset ja sosiaaliset
 • Ongelmajuoja = Termi, joka ei pidä sisällään kemiallista riippuvuutta
 • Pahoinpitely = Päihteet taustalla n. 80 % tapauksista
 • Pako = Henkilö pakenee tuhoisaa päihteidenkäyttöään vaihtamalla ympäristöä, työtä, asuntoa, paikkakuntaa, ystäviä, perhettä, harrastuksia, ammattia, päihteitä. Kokeilee kaikkea muuta kuin päihteiden käytön lopettamista
 • Perinnöllisyys = Merkittävin tekijä alttiudessa sairastua päihderiippuvuuteen
 • Perushoito = Minnesota-mallisessa hoitokeskuksessa tapahtuva 28 päivää kestävä hoitojakso, joka jatkuu jatkohoitona
 • Pilvi = Kannabis
 • Piri = Kts amfetamiini
 • Postakuutit vieroitusoireet = Myöhäiset vieroitusoireet
 • Potilas = Nimitys, jota käytetään puhuttaessa henkilöstä, joka kärsii jostakin sairaudesta
 • Predelirium = Deliriumin esiaste
 • Promille = Yksi tuhannesosa
 • Puolimatkan talo = Tukiasumismuoto
 • Päihde = Yhteisnimitys kaikille kemiallisille aineille, jotka ovat lääkeaineiden tai mielentilaan vaikuttavien aineiden luonteisia.
 • Päihdehakuinen käytös = Haetaan ratkaisuja ongelmiin käyttämällä päihteitä
 • Päihdehistoria = Anamneesi, joka koskee mieleen vaikuttavia päihteitä, joita henkilö on käyttänyt elämänsä aikana
 • Päihdekuolema = Päihteiden käytöstä suoraan tai välillisesti johtuva kuolema
 • Päihderiippuvuus = Primäärinen, krooninen ja parantumaton kuolemaan johtava sairaus, jolle on luonteenomaista kontrollikyvynmenetys
 • Päihteettömyys= Vapaus kaikenlaisista mieleen vaikuttavista lääkeaineista ja päihteistä
 • Raittiina eläminen = Ihminen pyrkii aktiivisesti toipumiseen ja kehitykseen tullakseen omaksi itsekseen, hyvittääkseen menneisyytensä ja saavuttaakseen laadukkaan elämän.
 • Raittius = Päihteettömyys, kokonaisvaltainen toipuminen, tasapainoinen tunne-elämä
 • Raittiusliike = Kansanliike, joka toiminnallaan pyrkii vähentämään päihteiden käyttöä
 • Raivoraitis = Päihteettömyys, joka on enemmänkin pidättäytymistä tahdonvoimalla. Ei tasapainoista tunne-elämää. Elämänlaadussa ei muutosta parempaan. Kts kuiva humala
 • Rajojen puute = Päihderiippuvaiselta puuttuu usein kyky asettaa rajoja toimissaan ja suhteissaan
 • Rappioalkoholisti = Alkoholisti, jonka sairaus on edennyt pitkälle
 • Rationalisti = Puolustusmekanismi. Keksitään selityksiä ja tekosyitä johonkin mitä on sanonut tai tehnyt
 • Rattijuopumus = Moottoriajoneuvon käyttäminen päihteiden vaikutuksen alaisena
 • Rehellisyys = Keskeinen käsite. Toipumisen edellytys on, että henkilö on rehellinen itseään kohtaan
 • Retkahtaminen = Päihteidenkäytön jatkuminen. Raitis ei retkahda!
 • Riippuvuus = Pakonomainen tarve käyttää päihteitä
 • Ristikkäisriippuvuus = Riippuvuus yhdestä päihteestä aiheuttaa automaattisesti riippuvuuden myös jostakin toisesta päihteestä, vaikka sitä ei olisi koskaan käyttänyt. Erityisesti alkoholi ja bentsodiatsepiini
 • Sairauskäsite = Näkökulma, että päihderiippuvuus on kemialliseen riippuvuuteen perustuva sairaus
 • Sedatiivit = Aineita, jotka vaimentavat keskushermoston toimintaa, kaikki päihteet
 • Sekakäyttö = Henkilö käyttää useampaa kuin yhtä päihdettä
 • Selitteleminen = Päihderiippuvaisen eritysala, kun hän suojelee riippuvuuttaan
 • Sosiaalinen juominen = Kulutustaso, jota pidetään normaalisti hyväksyttävänä. Ei aiheuta ongelmia
 • Subutex = Opiaatteihin kuuluva huumausaine, bubrenorfiini
 • Suurkulutus = Henkilö joka käyttää päihteitä yli normikäytön rajojen, ei sisällä kemiallista riippuvuutta. Pystyy kontrolloimaan käyttöään
 • Syyllisyys = Merkittävä tekijä häpeän ohella päihderiippuvaisen negatiivisen omakuvan kehittymisessä
 • Tasoittava = Krapularyyppy. Päihdeannos joka otetaan vieroitusoireiden vähentämiseksi
 • Toipuminen = Palautuminen normaalitilaan
 • Toleranssi = Sietokyky
 • Vaaraton päihde = Päihderiippuvuuden kieltomekanismiin kytkeytyvä harha, kun riippuvainen puolustaa omaa käyttöään. Ei ole vaarattomia päihteitä.
 • Vieroittaminen = Prosessi, jonka kautta elimistössä olevasta päihteestä päästään eroon
 • Viha = Kts kiukku
 • Viinakramppi = Kts alkoholikouristus
 • Voimattomuus = Kuvaa päihderiippuvaisen suhdetta päihteisiin