Helsingissä kokoontui 20.4.2023 laaja joukko asiantuntijoita tutkimuslaitoksista, hyvinvointialueilta, palveluntuottajista ja hyvinvointialueilta pohtimaan Kantamon kokoonkutsumana päihdehoidon vaikuttavuutta ja mittaamista. Aamupäivän alustajina toimivat tutkija Kristiina Kuussaari THL:stä sekä tenure track professori Katja Kuusisto Tampereen yliopistosta. 

Alustuspuheenvuoroissa käytiin läpi vaikuttavuuden määritelmiä sekä näkökulmia mittaamisen takana. Kuussari totesi puheenvuorossaan, että vaikutuksia arvioidaan muutoksina elämänlaadussa, hyvinvoinnissa, toimintakyvyssä tai terveydessä. Vaikuttavuuden todentamiseen ei ole olemassa yhtä mittaria. Hän esitteli myös THL:n kehittämää Avain-mittaria. Kuusisto nosti omassa puheenvuorossaan esiin päihdehoidon vaikuttavuustiedon tuottamisen vaatimukset ja haasteet. Hänen mukaansa tulevaisuudessa tärkeä tutkimuksen suuntaus tulee olemaan ymmärrys hoidon monimutkaisesta vuorovaikutuksesta asiakkaan elämismaailman kanssa. 

Vilkas keskustelu käytiin osallistujien kesken kolmeen työpajaan jakautuneena. Niissä työstettiin brainstorming-menetelmin päihdehoidon vaikuttavuuden kriteereitä ja niihin pohjautuvia mittareita. Mitä tulisi mitata ja miten? Yhteenvedossa kävi ilmi, miten laaja kenttä päihdehoidon vaikuttavuudessa tulee ottaa huomioon. Työryhmät nostivat esiin yleisen elämän laadun parantamisen, pyrkimyksen päihteettömyyteen tai päihteidenkäytön vähentämiseen, sosiaaliset suhteet, työn ja toimintakyvyn, terveyden sekä lukuisan joukon muita tekijöitä, jotka päihdehoidon vaikuttavuudessa tulisi ottaa huomioon. Mittaamisesta todettiin, että hyvinvointialueilla tulee olemaan siinä merkittävä rooli. Myös tarve yhteistyöhön tutkimuslaitosten ja palveluntuottajien kanssa nähtiin selkeästi. 

Työpajojen tuotoksena syntyi laaja materiaali päihdehoidon vaikuttavuuden mittaamisen aihioita. Yhteisesti todettiin, että työstämistä on tarpeen jatkaa eteenpäin. Siksi sovittiinkin, että Kantamo kutsuu asiantuntijat yhteen vielä uudelleen kesän jälkeen jatkamaan työstämistä ensimmäisen työpajan aikaansaannosten perusteella. Yhteinen ymmärrys siitä, että päihdehoidon vaikuttavuuden mittaaminen on tulevaisuudessa tärkeää, oli asiantuntijoiden kesken selkeä.   

Lue lisää Kantamon hoitomallista