Ota yhteyttä:  09-3611 9880

Tietosuojaseloste

Potilaan informointi hänen henkilötietojensa käsittelystä
Tässä selosteessa kerrotaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) asettamien
vaatimusten mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä sekä rekisteröityjen oikeuksista. ”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan
tässä kaikkia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, joista henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa.

1. Rekisterinpitäjä
Kantamo Oy
Y-tunnus: 2877209-6
Käyntiosoite: Kototie 22, 16610 Kärkölä
Puhelin: 09-3611 9880
Sähköposti: info@kantamo.fi
www.kantamo.fi

2. Tietosuojavastaava
Mika Muukkonen
puh 040-487 3577
mika.muukkonen@kantamo.fi

3 a) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään hoitosuhteeseen liittyen tutkimuksen ja hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteutukseen sekä seurantaan. Tietoja käytetään myös hoitolaitoksen oman toiminnan tilastointiin, suunnitteluun ja seurantaan.

3 b) Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste sekä toimintaa ohjaava lainsäädäntö
Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn riippuvuus- ja läheishoidon palveluiden tarjoamista varten. Lisäksi henkilötietojen käsittely on tarpeen hoitosopimuksen toimeenpanemiseksi.
Kansallista toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä:
- tietosuojalaki (1050/2018)
- laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)
- laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

4. Ryhmät, joiden henkilötietoja käsitellään
Hoito-ohjelman potilaiden tiedot

5. Käsiteltävät henkilötiedot
- Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot
- Hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa koskevat tiedot
- Asiakasmaksuja koskevat tiedot, mukaan lukien potilaan luottotietoja koskevat tiedot

6. Henkilötietojen vastaanottajat
Tietoja luovutetaan hoitolaitoksen kanssa toimivien terveydenhuollon toimintayksiköiden potilasrekistereihin  sekä hoitoon lähettävälle taholle / maksajalle ja taloushallinnon kumppaneille. Henkilötietoja voidaan antaa potilaan suostumuksella myös muille tahoille.

7. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin
Ei siirretä kolmansiin maihin.

8. Henkilötietojen säilytysajat
Henkilötietoja säilytetään hoitosuhten päättymisen jälkeen niin pitkään kuin se on tarpeellista.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen perusteella oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin siten kuin tietosuoja-asetuksessa edellytetään (15 artikla).
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus:
- tietojen oikaisemiseen (16 artikla)
- tietojen poistamiseen (17 artikla)
- tietojen käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla)
- tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen (20 artikla)
Henkilötietojen tarkastusta koskeva pyyntö tulee osoittaa tietosuojavastaavalle kirjallisesti. Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

10. Oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn
Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen tulee osoittaa tietosuojavastaavalle kirjallisesti.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu), jos Kantamo Oy on rekisteröidyn mielestä rikkonut henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

12. Henkilötietojen antamisen velvoittavuus
Henkilötietojen käsittely on tarpeen hoitosuhteen järjestämiseksi. Henkilötietojen antaminen perustuu hoitosopimukseen. Hoitosuhteen järjestämiseksi henkilön on välttämättä toimitettava tarpeelliset tiedot.

13. Henkilötietojen lähteet
Tarvittavat henkilötiedot saadaan potilailta itseltään sekä hoitosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä että hoidon aikana, sekä terveydenhuollon yhteistyötahoilta. Perinnän suunnittelua varten potilaan luottotietoja voidaan tarkastaa luottotietorekisteristä. Henkilötietoja voidaan saada potilaan suostumuksella myös muilta tahoilta.

13. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi
Automaattista päätöksentekoa ja profilointia ei suoriteta.

14. Verkkopalvelut ja sosiaalinen media
Kantamon verkkopalvelu sijaitsee osoitteessa www.kantamo.fi. Verkkopalveluita käytettäessä käyttäjän laitteelle tallennetaan evästeitä (Google Analytics), joiden avulla voidaan analysoida sivuston käyttöä tilastollisin menetelmin ja kohdentaa viestintää sivustolla käynnin perusteella yksittäistä käyttäjää tunnistamatta. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö tai poistaa evästeet muuttamalla selaimensa asetuksia. Palvelut on suunniteltu siten, että ne toimisivat myös ilman evästeitä, mutta niiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluiden toiminnallisuuteen.

Lisäksi Kantamo julkaisee sisältöjä sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebookissa. Kullakin sosiaalisen median kanavalla on omat käyttöehtonsa ja käyttäjäkohtaiset asetuksensa, joiden avulla käyttäjä voi itse säädellä, mitä tietoja hänestä kerätään ja mahdollisesti luovutetaan eteenpäin. Em. käyttöehtojen ja käyttäjäkohtaisten asetusten puitteissa Kantamo kerää eri sosiaalisen median kanavissa tietoa sellaisista käyttäjistä, jotka ovat kiinnostuneita tai voisivat hyötyä Kantamon eri palveluista ja kohdistaa heille Kantamon palveluista kertovaa viestintää.